مشاهده مکاتبات

تاریخ گروه درسی موضوع نامه شماره نامه تاریخ اجرا اقدام اداره
98/7/17 آمادگی دفاعی ارسال مشخصات اعضای گروه آمادگی دفاعی دوره اول در دست اقدام
98/7/17 آمادگی دفاعی درخواست مشخصات دبیران تخصصی آمادگی دفاعی در دست اقدام
98/7/17 نظارت بالینی / درس پژوهی معرفی گروه در دست اقدام
98/7/17 نظارت بالینی / درس پژوهی توسعه فرهنگ درس پژوهی و نظارت بالینی در دست اقدام
98/7/17 مطالعات اجتماعی درخواست مشخصات دبیران تخصصی مطالعات در دست اقدام