پژوهشگاه ملاصدرا زنجان
زنجان – چهارراه سوم کوچه مشکی – 12 متری جنوبی – روبروی کانون امام خمینی
تلفن 33457719
دورنگار 33464013
کد پستی ده رقمی 4513858899