سامانه جمع آوری اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی
اداره کل تکنولوژی و گروه های آموزشی استان سیستان و بلوچستان

ورود به سایت

جهت جلوگیری از سو استفاده های احتمالی در اولین ورود اقدام به تغییر رمز عبور نموده و برای دسترسی های بعدی به سایت در محلی یادداشت فرمایید.
نرم افزارهایی که ممکن است مورد نیاز باشند :